09887 09698

Hỗ trợ online
Hà Nội
TP.HCM

Sarah Charles- Academic Representative in Creative Arts, Arts University Bournemouth

Sarah Charles- Giảng viên ngành Nghệ Thuật Sáng tạo – Đại học Nghệ thuật Bournemouth

(English version below)

Sarah Charles AUBCô Sarah Charles là một nhà giáo dục nhiệt huyết, gắn liền với sự phát triển của chương trình giảng dạy thách thức và mang tầm quốc tế, liên hệ mật thiết với ngành thời trang chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế thời trang toàn cầu. Cô Sarah là một nhà hỗ trợ sôi nổi về các phương pháp giảng dạy và học tập đổi mới với một niềm tin vững chắc rằng đổi mới kéo theo rủi ro. Cô Sarah có bằng Thạc sỹ về Giáo dục quốc tế và có một mong muốn mãnh liệt để sử dụng và mở rộng kinh nghiệm và kiến thức của mình bằng cách làm việc trong lĩnh vực giáo dục bậc cao ở nước ngoài.

Cô Sarah là một nhà giáo dục trong các lĩnh vực sáng tạo và kinh nghiệm quốc tế của cô bao gồm Anh, Úc, Hong Kong, Nhật và cô có một cách tiếp cận lấy sinh viên làm trung tâm đối với việc học tập, đa dạng sáng tạo, đầu tư vào nghề nghiệp tập trung cho thiết kế và đổi mới công nghệ.

Kiến thức thời trang của cô thuộc nghề sáng tạo toàn cầu và bằng Thạc sỹ chuyên môn của cô là Giáo Dục Quốc tế.

Một phần quan trọng về vai trò của cô trong giáo dục bậc cao ở Úc là đã khuyến khích các sinh viên nghĩ và hành động quốc tế, phát triển tính lưu động và các dự án toàn cầu. Cô Sarah đã có thể làm tăng sự cộng tác khóa học chéo nhau và phát triển các phương pháp học tập hòa trộn để nâng cao thực hành ở xưởng. Trong suốt thời gian của cô, trải nghiệm khóa học và tỷ lệ hài lòng của sinh viên đã luôn được nâng lên, sự tổ chức và lên kế hoạch đã cải thiện rõ rệt cũng như hồ sơ nghề nghiệp của các cựu sinh viên, lần lượt làm tăng năng lực và danh tiếng của khóa học.

Phong cách quản lý của Sarah là tối đa hóa các điểm mạnh của đội, bồi dưỡng và khuyến khích chuyên gia sáng tạo, chú ý đến sự phát triển linh hoạt và được tính toán trước một cách kỹ càng (phản ánh bản chất và các xu hướng thời trang tốt nhất).


Sarah Charles AUBAcademic Representative in Creative Arts
Arts University Bournemouth

Sarah Charles is an energetic educator, committed to the development of a challenging and international curriculum, closely aligned to professional fashion practice within the global design industry. Sarah is an ardent supporter of innovative teaching methods and learning strategies with a firm belief that innovation involves risk.   Sarah has a Masters in International Education and has a keen ambition to use and extend her experience and knowledge by working in higher education abroad.

Sarah is an educator in the creative industries and her International experience includes United Kingdom, Australia, Hong Kong, Japan and she has a student centered approach to learning, creative diversity, investment in career focused design and technological innovation.

Her knowledge of fashion is as a globally creative practice and her Masters specialism is in International Pedagogy.

An important part of her role in Australian higher education was to encourage students to think and act internationally, develop mobility and global projects. Sarah was able to increase cross course collaboration and develop blended learning techniques to enhance studio practice. During her time the course experience and student satisfaction rates were consistently raised; organisation and planning significantly improved as well as alumni career profiles, in turn raising the capability and reputation of the course.

Sarah’s management style is one that maximises team strengths, fosters and promotes creative expertise, allowing for flexible and calculated growth (mirroring the nature and best practices of fashion itself)